Economia judeţului Vaslui are un caracter predominant agrar, datoritã, în primul rând, suprafeţei mari de teren agricol, şi numãrului ridicat de persoane care locuiesc în mediul rural şi se ocupã cu agricultura.
În perioada comunistã zona a cunoscut industrializarea forţatã pentru a reduce decalajul faţã de celelalte judeţe ale ţãrii. Au fost construite unitãţi industriale, iar forţa de muncã a fost instruitã pentru diverse domenii: industria textilã, industria alimentarã, a lemnului, industria de maşini şi utilaje.
Dupã cãderea comunismului, întreprinderile din zonã au fost scoase la vânzare, iar în prezent cea mai mare parte a unitãţilor industriale este în proprietate privatã. Acest lucru nu înseamnã rezolvarea problemelor din industria vasluianã.

Multe dintre întreprinderi au mari dificultãţi de adaptare la noile cerinţe ale economiei de piaţã, necesitã investiţii în echipamente performante şi un management de calitate.
Cea mai importantã ramurã industrialã este industria uşoarã: ţesãturi, confecţii, tricotaje, încãlţãminte.
În industria uşoarã lucreazã majoritatea femeilor din zonã.

 

 

Economia judeţului Vaslui are un caracter predominant agrar, datoritã, în primul rând, suprafeţei mari de teren agricol, şi numãrului ridicat de persoane care locuiesc în mediul rural şi se ocupã cu agricultura.
În perioada comunistã zona a cunoscut industrializarea forţatã pentru a reduce decalajul faţã de celelalte judeţe ale ţãrii. Au fost construite unitãţi industriale, iar forţa de muncã a fost instruitã pentru diverse domenii: industria textilã, industria alimentarã, a lemnului, industria de maşini şi utilaje.
Dupã cãderea comunismului, întreprinderile din zonã au fost scoase la vânzare, iar în prezent cea mai mare parte a unitãţilor industriale este în proprietate privatã. Acest lucru nu înseamnã rezolvarea problemelor din industria vasluianã.
Multe dintre întreprinderi au mari dificultãţi de adaptare la noile cerinţe ale economiei de piaţã, necesitã investiţii în echipamente performante şi un management de calitate.
Cea mai importantã ramurã industrialã este industria uşoarã: ţesãturi, confecţii, tricotaje, încãlţãminte.
În industria uşoarã lucreazã majoritatea femeilor din zonã.
Alte produse reprezentative pentru judeţ sunt rulmenţii, aparatele de mãsurã şi control, mobila, produsele alimentare.
În 2002, exportul de produse fabricate în judeţul Vaslui s-a cifrat la 91.453 mii EUR, din care 64% reprezintã produse ale industriei textile, 21% produse ale industriei de maşini, aparate şi echipamente electrice, iar 4% produse alimentare. În acelaşi an, importul de produse a înregistrat 87.262 mii EUR şi a constat în materii textile (65%), metale şi articole din metal (7%), maşini şi echipamente (6,5%), materii plastice (5,5%), piei pentru industria încãlţãmintei (2,4%). Exportul de mãrfuri din judeţ a crescut şi în 2003. Astfel, în ultimii ani, balanţa comercialã a judeţului Vaslui a înregistrat un sold pozitiv.
Din punct de vedere al investiţiilor strãine, judeţul Vaslui ocupã unul din ultimele locuri la nivel naţional datoritã în primul rând poziţiei geografice, dar şi imaginii nu tocmai favorabile pe care o are în ţarã. Volumul total al investiţiilor strãine în judeţ se ridica la finele anului 2003 la aproximativ 570 de miliarde de lei.
Primele ţãri din punct de vedere al volumului investiţiilor sunt: Turcia (cu 80,5%), Italia (6%) şi Cipru (cu 5,3%). Cele mai semnificative investiţii strãine sunt înregistrate în industria de maşini şi echipamente, industria textilã şi industria alimentarã. Existã o concentrare puternicã a producţiei industriale în localitãţile urbane ale judeţului, în timp ce zonele rurale au un caracter predominant agricol.


Din punct de vedere al investiţiilor strãine, judeţul Vaslui ocupã unul din ultimele locuri la nivel naţional, datoritã în primul rând poziţiei geografice, dar şi imaginii nu tocmai favorabile pe care o are în ţarã. Volumul total al investiţiilor strãine în judeţ se ridica la finele anului 2003 la aproximativ 570 de miliarde de lei.
Primele ţãri din punct de vedere al volumului investiţiilor sunt: Turcia (cu 80,5%), Italia (6%) şi Cipru (cu 5,3%). Cele mai semnificative investiţii strãine sunt înregistrate în industria de maşini şi echipamente, industria textilã şi industria alimentarã.
Existã o concentrare puternicã a producţiei industriale în localitãţile urbane ale judeţului, în timp ce zonele rurale au un caracter predominant agricol.
În ceea ce priveşte repartiţia pe localitãţi a activitãţii industriale, existã o anumitã specificitate localã: astfel, în municipiul Vaslui predominã industria textilã, în municipiul Bârlad industria de maşini şi echipamente, iar în municipiul Huşi industria pielãriei şi încãlţãmintei. Industria alimentarã are o repartiţie geograficã uniformã.
Ţinând seama de aceste aspecte, precum şi de cerinţele adaptãrii la Piaţa Unicã Europeanã, ramurile economice cu cele mai mari perspective de dezvoltare pe termen mediu şi lung sunt industria alimentarã, serviciile şi turismul.

În ceea ce priveşte piaţa construcţiilor, numãrul locuinţelor în curs de realizare în judeţ este de 1.109, iar al celor terminate este de 88. Cererea de locuinţe este însã mult mai mare şi, din acest motiv, activitatea de construcţii se aflã de câţiva ani pe un trend ascendent.
Luând în considerare aceastã tendinţã, pe de o parte, şi necesitatea efectuãrii de investiţii masive în infrastructura de transport şi de mediu, pe de altã parte, este cert cã domeniul construcţiilor reprezintã una dintre cele mai importante oportunitãţi de investiţii din judeţ.

Sectorul IMM

Potrivit datelor furnizate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângã Tribunalul Vaslui, numãrul total de firme (mai puţin asociaţiile familiale şi persoanele fizice autorizate) era la sfârşitul anului 2003 de 5.991, dintre care 98% (5.930) – întreprinderi mici şi mijlocii (IMM). IMM-urile constituie astfel un segment important al economiei judeţului. Ele sunt mai flexibile, mai receptive la nevoile pieţei, mai inovative şi mai capabile sã rãspundã cerinţelor consumatorilor. Majoritatea se ocupã cu comerţul (60,67%); restul sunt active în industrie (13,93%), servicii (9,89%) şi agriculturã (5,43%).

Piata muncii

Datoritã orientãrii industriei locale, dar şi disponibilizãrilor care au avut loc ca urmare a restructurãrii fostelor întreprinderi de stat, în judeţul Vaslui existã un disponibil de forţã de muncã ieftinã şi cu un nivel înalt de calificare în urmãtoarele domenii: industria de maşini şi echipamente, industria textilã şi industria de încãlţãminte.
Populaţia ocupatã reprezintã numai 35,87% din populaţia judeţului. Aproape 53% se ocupã cu agricultura, 19,62% sunt angajaţi în industrie, 6,53% în comerţ, 5,56% în servicii, 4,58% în învãţãmânt, 4,17% în administraţia publicã şi 3,34% în sãnãtate şi asistenţã socialã.
La sfârşitul anului 2002, rata şomajului în judeţ a fost de 9,2%, faţã de media pe ţarã de 6,5%. Datoritã dezvoltãrii industriei textile, din totalul de 18.500 de şomeri înregistraţi, doar 35% o reprezintã femeile. 88% din şomeri sunt muncitori şi doar 1,2% sunt absolvenţi ai unei instituţii de învãţãmânt superior.
Deşi rata şomajului la nivel judeţean a scãzut în ultima parte a anului 2003, ea se menţine totuşi la un nivelfoarte ridicat în raport cu rata şomajului înregistratã la nivel naţional.
Sistemul bancar
Numãrul de bãnci care au deschis sucursale în judeţ este relativ mic şi, din acest motiv, oferta de creditare este destul de limitatã. Deschiderea de noi sucursale bancare, în special ale marilor bãnci strãine, precum şi diversificarea tipurilor de credite oferite agenţilor economici ar stimula dezvoltarea economicã localã.
Instituţii care sprijinã dezvoltarea economicã localã
Camera de Comerţ şi Industrie Vaslui
Str. Nicolae Iorga nr. 82 bis, Vaslui, tel.0040 235 361040, fax 0235 361 039,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Este o organizaţie independentã, neguvernamentalã şi non-profit, care sprijinã înfiinţarea şi dezvoltarea afacerilor în judeţul Vaslui, punând la dispoziţia celor interesaţi o gamã largã de servicii specializate:
– asistenţã pentru înfiinţarea unei afaceri şi întocmirea documentaţiei necesare;
– informaţii referitoare la surse de finanţare a afacerilor şi la modul de accesare a acestora;
– întocmirea de planuri de afaceri, studii de piaţã, planuri de marketing, proiecte pentru obţinerea de finanţãri nerambursabile şi rambursabile;
– promovarea potenţialului economic al firmelor din judeţ pe piaţa naţionalã şi internaţionalã;
– gãsirea de parteneri de afaceri şi medierea contactelor de afaceri;
– informaţii referitoare la firmele din judeţ;
– eliberarea de certificate de origine a mãrfurilor, a certificatelor de forţã majorã, vizarea facturilor şi a altor documente comerciale;
– eliberarea de recomandãri şi certificate de bonitate;
– consultanţã de afaceri, financiar-contabilã, juridicã;
– asistenţã juridicã la încheierea şi derularea contractelor comerciale;
– organizarea de târguri şi expoziţii, misiuni economice, parteneriate de afaceri, în ţarã şi în strãinãtate;
– programe de pregãtire profesionalã, programe de instruire în domeniul afacerilor, seminarii;
– acces la biblioteca instituţiei;
– arbitraj comercial, organizat în temeiul Decretului Lege nr. 139/1990 privind camerele de comerţ, în condiţiile Regulilor de procedurã arbitralã şi conciliere facultativã, completate cu prevederile Codului de Procedurã Civilã, prin Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângã Camera de Comerţ şi Industrie Vaslui;
– înscrierea gajurilor în arhiva electronicã de garanţii reale mobiliare.
Orice comerciant poate deveni membru al Camerei de Comerţ şi Industrie Vaslui, beneficiind astfel de scutiri sau reduceri de tarife pentru serviciile prestate, dupã caz.

Oficiul Registrului Comertului

Str. Nicolae Iorga nr. 82 bis, Vaslui, tel: 0040 235 311442, fax 311686, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; web: www.onrc.ro
Oficiul Registrului Comerţului este instituţia abilitatã de lege sã efectueze înregistrarea firmelor în judeţul Vaslui. Pe lângã activitatea de înregistrare propriu-zisã, Oficiul oferã şi servicii de consiliere pentru înfiinţarea unei afaceri, de întocmire a actelor necesare şi reprezentare în faţa instanţelor competente sã autorizeze înfiinţarea firmei, precum şi de obţinere a avizelor necesare desfãşurãrii activitãţii.
Etapele ce trebuie parcurse pentru înfiinţarea unei afaceri (şi pentru care este nevoie sã vã adresaţi Oficiului Registrului Comerţului Vaslui) sunt:
• Etapa I – Rezervarea denumirii
• Etapa a II-a – Întocmirea actului constitutiv; alcãtuirea dosarului de înmatriculare
• Etapa a III-a – Obţinerea avizelor
• Etapa a IV-a – Înmatricularea Societãţii
Operaţiuni ulterioare constituirii
• Dupã obţinerea certificatului de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului, solicitantul se adreseazã Administraţiei Financiare pentru obţinerea imprimatelor cu regim special (chitanţier, facturier, monetar) şi a registrului unic de control.
• Noul comerciant trebuie înregistrat la Primãria unde îşi are sediul, pentru a fi luat în evidenţã şi pentru autorizaţia de exercitare a activitãţii.
• Pentru angajarea de personal, reprezentantul comerciantului trebuie sã se adreseze Inspectoratului Teritorial de Muncã.
Cetãţenii strãini care doresc sã înceapã o afacere în România pot obţine mai multe informaţii vizitând site-ul Agenţiei Române pentru Investiţii Strãine la adresa www.arisinvest.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionalã Nord-Est Filiala Vaslui

Adresa: Palatul Administrativ, str. Ştefan cel Mare nr. 79, camera 410, Vaslui, tel./fax 0040 235 362464; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , web: www.adrnordest.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regionalã Nord-Est acţioneazã în judeţul Vaslui prin intermediul filialei, în scopul implementãrii la nivel local a politicii de dezvoltare regionalã.
S-a înfiinţat în anul 2001 şi de atunci şi-a extins continuu aria activitãţilor pe care le desfãşoarã. Funcţioneazã în Palatul Administrativ al municipiului Vaslui, la început ocupându-se cu monitorizarea implementãrii proiectelor câştigãtoare în cadrul schemelor de finanţare nerambursabilã Phare, cu acordarea de consultanţã pentru întocmirea proiectelor şi cu participarea la elaborarea Planului de Dezvoltare Regionalã.
Ca funcţii noi, adaptate la noua legislaţie în domeniul dezvoltãrii regionale, echipa de experţi ai filialei a contribuit la constituirea parteneriatelor prin activarea unor grupuri de lucru tematice locale, în care sunt reprezentate instituţii, organizaţii neguvernamentale, operatori economici, grupuri de lucru care sunt implicate în identificarea şi soluţionarea nevoilor comunitãţilor locale, în cadrul Planului de Dezvoltare Regionalã.

Agenţia Judeţeanã pentru Ocuparea Forţei de Muncã Vaslui

Str. Spiru Haret, nr.5, Vaslui; tel. 0040 235 318184, fax 321222; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; site: www.vaslui.anofm.ro.
Agenţia pentru ocuparea forţei de muncã oferã angajatorilor şi persoanelor aflate în cãutarea unui loc de muncã urmãtoarele servicii:
A. mãsuri pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã prin creşterea şanselor de ocupare a persoanelor aflate în cãutarea unui loc de muncã:
• informare şi consiliere profesionalã;
• medierea muncii;
• formare profesionalã şi recalificare;
• consultanţã pentru începerea unei activitãţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri;
• completarea veniturilor salariale ale angajaţilor;
• stimularea mobilitãţii forţei de muncã.
B. Mãsuri pentru stimularea angajatorilor în vederea încadrãrii în muncã a şomerilor şi crearea de noi locuri de muncã:
• subvenţionarea locurilor de muncã pentru persoane peste 45 de ani, întreţinãtori unici de familie, persoane cu handicap, absolvenţi de învãţãmânt şi pentru ocuparea temporarã a forţei de muncã în vederea executãrii de lucrãri şi activitãţi de interes comunitar;
• acordarea de credite în condiţii avantajoase;
• facilitãţi acordate angajatorilor.

Salvează

Salvează

sam 42 cj vaslui prezentare crav logo ED

Salvează

Salvează